آشنایی با اداره انتظامات

پرسنل زحمتکش اداره انتظامات دانشگاه امیر کبیر در چهار چوب شرح وظایف تعریف شده سعی بر حفظ و صیانت از کلیه اشخاص حاضر در دانشگاه اعم از اساتید، دانشجویان وکارکنان همچنین تأسیسات ،تجهیزات و ساختمان های موجود را به بهترین شکل ممکن دارند.

شرح وظايف اداره انتظامات

• حفظ و صیانت از کلیه افراد (اعم از اساتید – دانشجویان – کارمندان )اموال و کلیه تأسیسات متعلق به دانشگاه.....
• نظارت و کنترل تردد کارکنان، دانشجویان، مراجعین و اتباع خارجی براساس شرح وظایف تعیین شده نیروهای تحت مسئولیت
• نظارت بر ورود و خروج کالا و کنترل آن
• نظارت بر ورود و خروج وسایط نقلیه و کنترل آن
• نظارت بر پارکینگ‌های وسایط نقلیه و کنترل آن
• نظارت بر پخش یا نصب هرنوع آگهی یا فرم در محیط دانشگاه
• ارائه گزارشات و اطلاعات مرتبط با تردد، وقایع، اتفاقات غیرمترقبه و سایر وظایف محوله به مسئولین ذیربط
• انجام سایر امور مانند پاسخگوئی و راهنمائی مراجعین