اداره کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی

انجام كليه امور استخدامي اعضاي غير هيأت علمي از بدو استخدام تا بازنشستگي (طبق آيين نامه استخدامي اعضاء غير هيأت علمي) با اين اداره است.

شرح وظايف اداره کارگزینی اعضای غیر هیأت علمی

رئوس فعالیت های اداره کارگزینی اعضای غیرهیأت علمی

1. اجراي صحيح بخشنامه ها، آئين نامه ها و ... در چهارچوب مقررات و ضوابط قانونی
2. صدور احکام مربوط به مرخصي، ماموريت، مزاياي استخدامي، ترفيع، ارتقاء و بازنشستگي، از کار افتادگي، اخراج، بازخريدي، انتقال و ماموريت هاي بلند مدت در چهار چوب قوانين و مقررات جاري
3. همكاري با هسته گزينش مرکزی دانشگاه درباره بررسي صلاحيت هاي افراد به هنگام ورود به دانشگاه يا تغيير وضعيت استخدامي
4. اجراي نظام هاي اصلي و فرعي پرداخت حقوق و مزايا، ارزيابي حقوق، دستمزد و مزاياي كاركنان در چهارچوب نظام ها و مقررات مصوب و صدور احكام
5. صدور احکام ترفيعات حقوقی و شغلی براساس ضوابط و مقررات
6. تهيه، تنظيم و نگهداري پرونده‌هاي استخدامي
7. جمع¬آوري آمار و اطلاعات پرسنلي مورد نياز دانشگاه
8. اجرای قوانین و بخشنامه های مربوط به حضور و غياب، مرخصي، ماموريت، ساعات کاري
9. اجراي امور مربوط به تامين نيازهاي نيروي انساني دانشگاه از طريق كاركنان موجود، با استفاده از برنامه هاي جابجايي، نقل و انتقالات و تغيير شغل با هدف بالا بردن راندمان کاري پرسنل