اداره کارگزینی اعضای هیأت علمی

انجام كليه امور استخدامي اعضاي هيأت علمي از بدو استخدام تا بازنشستگي (طبق آيين نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي) با اين اداره است.

شرح وظايف اداره کارگزینی اعضای هیأت علمی

رئوس فعالیت های اداره کارگزینی اعضای هیأت علمی

1.اجراي صحيح بخشنامه ها، آئين نامه ها و ... در چهارچوب مقررات و ضوابط قانونی
2.صدور احکام مربوط به مرخصي، ماموريت، فرصت مطالعاتی، مزاياي استخدامي، ترفيع، ارتقاء و بازنشستگي، از کار افتادگي، اخراج، بازخريدي، انتقال و ماموريت هاي بلند مدت در چهار چوب قوانين و مقررات جاري
3.همكاري با هيات مركزي جذب و هسته گزينش درباره بررسي صلاحيت هاي افراد به هنگام ورود به دانشگاه يا تغيير وضعيت استخدامي
4.اجراي نظام هاي اصلي و فرعي پرداخت حقوق و مزايا، ارزيابي حقوق، دستمزد و مزاياي كاركنان در چهارچوب نظام ها و مقررات مصوب و صدور احكام
5.صدور احکام ترفيعات حقوقی و شغلی براساس ضوابط و مقررات
6.تهيه، تنظيم و نگهداري پرونده‌هاي استخدامي