آشنایی با اداره کارپردازی و انبارها

از سنوات گذشته به جهت ماموریتهای محوله و شرح وظایف موجود، این اداره با عنوان اداره كارپردازي و سفارشات خارجي در چارت دانشگاه قرار داشته که وظيفه انجام خريد كالاها و خدمات تعيين شده را عهده دار بوده است. با سیاست تمرکز زدایی و مستقل شدن اکثر واحدهای دانشگاه که این اداره به آنها سرویس دهی داشته حجم فعالیتهای این اداره کمتر شده و با بازنشسته شدن و انتقال همکاران این اداره، در حال حاضر این واحد با تعداد نه نفر از همکارن خدوم دانشگاه به فعالیت خود ادامه می دهد. واحدهاي مختلف دانشگاه که تحت پوشش و سرویس دهی این اداره قرار دارند بدین شرح مي باشد :
بخشهایی از حوزه رياست و واحدهاي زير مجموعه ، حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع و كليه واحدهاي زير مجموعه ، حوزه معاونت آموزشي و واحدهاي زير مجموعه ، گروه آموزشی زبان های خارجه ، گروه آموزشی تربيت بدني ، گروه آموزشی معارف و علوم انسانی.
اين اداره با سه گروه مالي ، خريد هاي داخلي و سفارشات خارجي فعاليت مي كند که به علت مشکلات اقتصادی و وضعیت موجود درجامعه عملکرد بخش سفارشات خارجی بسیار کمرنگ شده است.
چكهاي اين واحد نيز با دو امضاي مدير امور اداري و پشتیبانی و رئیس اداره به همراه مهر امور مالي اداره كارپردازي و سفارشات خارجي قابل پرداخت می باشد.

شرح وظايف اداره کارپردازی و انبارها

1- دريافت درخواست خريد كالا و خدمات اعم از لوازم، دستگاه يا مواد مصرفي از واحدهاي تحت پوشش پس از تاييد مدير امور اداري و پشتیبانی.
2- بررسي درخواست های رسیده طبق مقررات قانوني مربوط و در جهت تامین صرفه و صلاح دانشگاه.
3- استعلام بهاء از شركت ها و موسسات با توجه به ليست توليدكنندگان، فروشندگان و نمايندگي ها جهت اخذ نازلترين بهاء و بالاترين كيفيت با رعایت صرفه و صلاح دانشگاه.
4- پيگيري تخصيص اعتبارات حوزه هاي تحت پوشش و درخواست تنخواه گردان از مديريت امور مالي دانشگاه.
5- تهيه و خريد نيازمنديها برابر اعتبارات تخصيص يافته مطابق آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه.
6- تحويل كالا يا خدمات به درخواست كننده و دريافت تاييديه تحويل گيرنده مبني بر كيفيت مورد انتظار.
7- سفارش و خريد تجهيزات و لوازم خارجي ( در صورت عدم وجود مشابه داخلي) از محل اعتبارات وام ارزي و تخصيص هاي ديگر و تهيه و تنظيم صورت جلسه هاي ترخيص كالا و تحويل و نصب و راه اندازي آن و در صورت نياز رفع نواقص فني در طي زمان ضمانتنامه و خدمات پس از فروش لازم.
8- پرداخت هزينه هاي عمومي مانند قبوض آب، برق، گاز، تلفن ، درج آگهي مناقصه ها و مزايده هاي دانشگاه.
9- تهيه هداياي مورد نياز جهت كاركنان، اساتيد ، بازنشستگان و دانشجويان در مناسبتهاي مختلف.
10- رسيدگي و پرداخت اسناد هزينه جاري ارسالي از واحدهاي تحت پوشش.
11- تنظيم اسناد هزينه كالاهاي خريداري شده و مطابقت آن با مقررات مالي و ثبت در نرم افزار حسابداري و ارسال اسناد به مدیریت امور مالي دانشگاه جهت واريز به پاي تنخواه هاي مربوطه.
12- گزارش دهي ادواري از فعاليتهاي فوق الذكر و هزینه کردها به واحدها و مديران ذيربط.
13- انجام ساير امور محوله كه از طرف مقام مافوق ارجاع مي گردد.