کارکنان

 • حمیدرضا طوسی

  مدیر امور اداری و پشتیبانی

  64542260

 • بهنام صبوحی

  معاون

  64542261

 • سهیلا بخشی

  معاون

  64542240

 • ایران رضایی

  مسئول دفتر امور اداری

  64542260

 • سیده نهی حکاک

  کارشناس دفتر اداره کارگزینی

  64542240-64542241

 • محمد نوروزی

  رییس اداره دبیرخانه

  64542207-64542209

 • حسن نجف زاده

  کارشناس مسئول

  64545486

 • سیدیحیی حسینی

  رئيس اداره رفاه كاركنان

  6454-2243

 • سید احمد میر آقایی

  رئیس اداره کارپردازی

  6454-5471

 • واحد اورد خانی

  رئیس اداره امور اعضای هیئت علمی

  64542253-64542259

 • محمد علی گنجعلی

  رئیس اداره امور اعضای غیر هیئت علمی

  64542254-64542257