اعضای هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اعضای هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به شرح ذیل می‌باشند:
  1. دکتر میلاد رضائی  (رئیس هیأت اجرایی منابع انسانی)
  2. دکتر محمدجواد عامری شهرابی (نماینده رئیس دانشگاه)
  3. دکتر اباذر ضیایی (دبیر هیأت اجرایی منابع انسانی)
  4. دکتر احسان حاجی زاده (عضو هیأت اجرایی منابع انسانی) 
  5. مهندس محمدجواد تائبی (عضو هیأت اجرایی منابع انسانی) 
  6. مهندس طاهره سماعی یکتا (عضو هیأت اجرایی منابع انسانی)
  7. آقای علی اصغر عبدی (عضو هیأت اجرایی منابع انسانی)
  8. خانم لیلی نیک نژاد (عضو هیأت اجرایی منابع انسانی)

جلسه هیأت اجرایی هر ماه دو نوبت در روزهای یک شنبه برگزار می‌شود.