اعضای هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 | تاریخ ارسال: 1401/2/12 | 
اعضای هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به شرح ذیل می‌باشند:
  1. دکتر علی کمالی ایگلی  (رئیس هیأت اجرایی)
  2. دکتر محمدجواد عامری شهرابی (نماینده رئیس دانشگاه)
  3. مهندس بهنام صبوحی (دبیر هیأت اجرایی)
  4. دکتر احسان حاجی زاده (عضو هیأت اجرایی) 
  5. حسن نجف زاده (عضو هیأت اجرایی) 
  6. مهدی طالبی (عضو هیأت اجرایی)
  7. ندا اورک (عضو هیأت اجرایی)

جلسه هیأت اجرایی هر ماه دو نوبت در روزهای یک شنبه برگزار می‌شود.