تماس با ما ۱

آقای دکتر  اباذر ضیائی
مدیر امور اداری و پشتیبانی
تلفن : ۶۴۵۴۲۲۶۰
 
آقای مهندس مهدی قلی پور
مسئول دفتر
تلفن :  ۶۴۵۴۲۲۶۰/۶۴۵۴۲۲۶۱  

 
 
 
آقای مهندس سیامک مصری
معاون
تلفن : ۶۴۵۴۲۲۶۱ 


 

آقای مهدی آقابراری
 رئیس اداره کارگزینی اعضاء غیرهیات علمی
تلفن : ۶۴۵۴۲۲۵۴ / ۶۴۵۴۲۲۵۷


 
آقای سعید خرم جاه
مسئول واحد خدمات عمومی دانشگاه 
تلفن : ۶۴۵۴۲۵۶۸
آقای مهندس محمد مهدی طالبی
رئیس اداره رفاه اعضای غیر هیات علمی و مسئول پشتیبان منابع انسانی
تلفن : ۶۴۵۴۲۲۰۷ / ۶۴۵۴۲۲۰۹