خودداری از ارائه قبض پرداختی و مدارک هزینه خسارت تکراری و المثنی به کارشناسان بیمه دانا مستقر در دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1402/5/15 |