کارکنان


آقای دکتر اباذر ضیائی
مدیر امور اداری و پشتیبانی
تلفن : ۶۴۵۴۲۲۶۰

 
 


آقای مهدی صابر
مسئول دفتر

تلفن :  ۶۴۵۴۲۲۶۰/۶۴۵۴۲۲۶۱  
 
 
5
  آقای مهندس سیامک مصری
  معاون امور اداری و پشتیبانی
  تلفن : ۶۴۵۴۲۲۶۱

 
 
 


 آقای واحد اوردخانی
  رئیس اداره کارگزینی اعضاء هیات علمی
  تلفن : ۶۴۵۴۲۲۵۳ / ۶۴۵۴۲۲۵۹

 

 


آقای مهدی آقابراری
  رئیس اداره کارگزینی اعضاء غیرهیات علمی
  تلفن : ۶۴۵۴۲۲۵۴ / ۶۴۵۴۲۲۵۷

 

 
 
آقای حسین یوسفی
  مسئول واحد خدمات عمومی دانشگاه 
  تلفن : ۶۴۵۴۲۵۶۸


 
 
  آقای مهندس محمد مهدی طالبی
  رئیس اداره رفاه اعضای غیر هیات علمی و مسئول پشتیبان منابع انسانی
  تلفن :
۶۴۵۴۲۲۰۷ / ۶۴۵۴۲۲۰۹


 

  آقای مهندس سید احمد میرآقایی
  رئیس اداره کارپردازی و انبارها
  تلفن : ۶۴۵۴۵۴۷۱


 
 
  آقای رامین منصوری
  رئیس اداره دبیرخانه 
  تلفن :
۶۶۴۰۷۷۸۴

 
 
آقای احمد اسداللهی
  کارشناس
  تلفن : ۶۴۵۴۵۴۸۰