کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1399/3/12 | 
بهنام صبوحی
مدیر امور اداری و پشتیبانی
تلفن : ۶۴۵۴۲۲۶۰

 
 
 

ایران رضایی
کارشناس
تلفن :  ۶۴۵۴۲۲۶۰/۶۴۵۴۲۲۶۱

 
 
5  سید مسعود قریشی
  معاون
  تلفن : ۶۴۵۴۲۲۶۱

 
 
  واحد اوردخانی
  رئیس اداره کارگزینی اعضاء هیات علمی
  تلفن : ۶۴۵۴۲۲۵۳ / ۶۴۵۴۲۲۵۹

 
 
  مهدی آقابراری
  رئیس اداره کارگزینی اعضاء غیرهیات علمی
  تلفن : ۶۴۵۴۲۲۵۴ / ۶۴۵۴۲۲۵۷

 

 
  مهدی ثمری
  رئیس اداره رفاه اعضاء هیات علمی و غیرهیات علمی
  تلفن : ۶۴۵۴۲۲۴۳ / ۶۴۵۴۲۲۵۷ 

  مهدی طالبی
  رئیس اداره دبیرخانه و مسئول پشتیبان منابع انسانی
  تلفن : ۶۴۵۴۲۲۰۷ / ۶۴۵۴۲۲۰۹ 

  سید احمد میرآقایی
  رئیس اداره کارپردازی و انبارها
  تلفن : ۶۴۵۴۵۴۷۱


 
 
 

  احمد اسداللهی
  کارشناس
  تلفن : ۶۴۵۴۵۴۸۰