کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1399/3/13 | 
آقای واحد اوردخانی
رئیس اداره
تلفن : ۶۴۵۴۲۲۵۳ - ۶۴۵۴۲۲۵۹
 
 
آقای کمال رضوانی
کارشناس مسئول
تلفن : ۶۴۵۴۲۲۵۳ - ۶۴۵۴۲۲۵۹


 
آقای علی اکبر ایزدهی پیردهی
کارگزین
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۵۳ - ۶۴۵۴۲۲۵۹

 
 
آقای اردلان خالقی رستم کلایی
کارشناس بازنشستگی
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۵۵

 
 
خانم سیده نهی حکاک
کارشناس
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۴۰

 
آقای ولی کریمی
متصدی بایگانی
تلفن: ۶۴۵۴۲۲۴۲