کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1399/3/13 | 
آقای مهدی آقابراری
رئیس اداره

۶۴۵۴۲۲۵۸

 

 
خانم طاهره گنجعلی
کارگزین مسئول
۶۴۵۴۲۲۵
۷

 
خانم مهندس فاطمه علیجان زاده
کارشناس
۶۴۵۴۲۲۵
۷


 
آقای علیرضا پیشقدم
کارشناس
۶۴۵۴۲۲۵۲ 
خانم مهندس بهاره فتاحی
کارشناس بازنشستگی
۶۴۵۴۲۲۴
۱ 
آقای امیر خوش باطن مهربانی
کارشناس
۶۴۵۴۲۲۴۲


 
 
خانم ایران رضایی
کارشناس
۶۴۵۴۲۲۴۰