سوالات متداول

 | تاریخ ارسال: 1399/4/2 | 
حقوق بازنشستگی چگونه محاسبه می شود؟
به استناد ماده ۱۰۱ آیین نامه استخدامی، مبنای تعیین حقوق بازنشستگی عضو دانشگاه، میانگلین کلیه حقوق و مزایای مستمر مشمول کسور بازنشستگی (حقوق مرتبه و پایه، فوق العاده شغل(مخصوص)، فوق العاده جذب، فوق العاده ویژه، فوق العاده سختی کار، فوق العاده های مدیریت و تفاوت تطبیق) در دو سال منتهی به پایان خدمت وی با اعمال ضریب حقوقی سال بازنشستگی می باشد.


منظور از پاداش پایان خدمت چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟
به استناد ماده ۱۰۲ آئیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی، به عضو بازنشسته و از کار افتاده مشمول آیین نامه و ورثه قانونی عضو متوفی، به ازاء هر سال خدمت قابل قبول تا حداکثر « ۳۰»سال، معادل یک ماه آخرین حقوق و مزایای مشمول کسورات بازنشستگی به اضافه وجوه مربوط به مرخصی های ذخیره شده به عنوان«پاداش پایان خدمت» پرداخت خواهد شد.


در خصوص چگونگی احتساب سوابق خدمتی کارکنان ارائه طریق فرمائید؟
به استناد ماده ۷۳ آئین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی منظور از سابقه خدمت قابل احتساب برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت عضو می باشد که در حین اشتغال تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نمایند و بر اساس تبصره ۲ همان ماده مطابق سوابق خدمت تمام وقت عضو که در قالب پیمانکاری در سازمان های دولتی انجام شده و کسور بازنشستگی آن به صندوقهای بیمه ای واریز شده باشد، صرفاً به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی محسوب خواهد شد.


در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان (مازاد بر ۶ ماه) راهنمایی فرمائید؟
به استناد استعلام بعمل آمده از دفتر حقوقی وزارت متبوع، دستگاههای دولتی مکلف به پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان مازاد بر ۶ ماه می باشند.


در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی ارائه طریق فرمائید؟
تبدیل وضعیت اینگونه کارکنان در صورت ابلاغ مجوزهای استخدامی و شرکت در آزمون های استخدامی امکانپذیر است.


دستگاه اجرایی مکلف به موافقت با مأموریت آموزشی کدام یک از موارد ایثارگری می باشند؟
جانبازان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان ۲۵% و بالاتر، همچنین رزمندگان و آزادگانی که سه سال تمام بصورت متوالی و یا متناوب سابقه حضور در جبهه و یا اسارت داشته باشند مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی بصورت تمام وقت و یا نیمه وقت می باشند.