بایگانی بخش هیات اجرائی منابع انسانی

img_yw_news
دوشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ -

اعضای هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

معرفی اعضای هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر