مدیریت امور اداری و پشتیبانی- اداره کارپردازی و انبارها
اداره کارپردازی و انبارها

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت امور اداری و پشتیبانی:
http://aut.ac.ir/find-24.2947.3333.fa.html
برگشت به اصل مطلب