کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1399/3/13 | 
آقای رامین منصوری
رئیس اداره
۶۴۵۴۲۲۰۹ - ۶۴۵۴۲۲۰۷ 
آقای جواد همتی
اپراتور
۶۴۵۴۲۲۰۹ - ۶۴۵۴۲۲۰۷
 
 
 
آقای مهدی اسلامی
کاردان امور اداری
۶۴۵۴۲۲۰۹ - ۶۴۵۴۲۲۰۷
 

 
آقای مهدی بهرامی
متصدی امور دفتری و بایگانی
۶۴۵۴۲۲۰۹ - ۶۴۵۴۲۲۰۷
 

 
آقای محسن ساکت
نامه رسان
۶۴۵۴۲۲۰۹ - ۶۴۵۴۲۲۰۷
 

 
آقای هاشم حسن رضایی
نامه رسان
۶۴۵۴۲۲۰۹- ۶۴۵۴۲۲۰۷