کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1399/3/13 | 
مهدی طالبی
رئیس اداره
۶۴۵۴۲۲۰۹ - ۶۴۵۴۲۲۰۷


 
جواد همتی
اپراتور
۶۴۵۴۲۲۰۹ - ۶۴۵۴۲۲۰۷
 
 
مهدی اسلامی
کاردان امور اداری
۶۴۵۴۲۲۰۹ - ۶۴۵۴۲۲۰۷

 
مهدی بهرامی
متصدی امور دفتری و بایگانی
۶۴۵۴۲۲۰۹ - ۶۴۵۴۲۲۰۷

 
محسن ساکت
نامه رسان
۶۴۵۴۲۲۰۹ - ۶۴۵۴۲۲۰۷

 
هاشم حسن رضایی
نامه رسان
۶۴۵۴۲۲۰۹- ۶۴۵۴۲۲۰۷