کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1399/3/13 | 
آقای مهندس سیداحمد میرآقایی
رئیس اداره
تلفن : ۶۴۵۴۵۴۷۱

 

 
خانم حمیده مقصودی
مسئول دفتر
تلفن: ۶۴۵۴۵۴۷۲


 

خانم سمانه قربانخانی
کارشناس امور مالی
تلفن: ۶۴۵۴۵۴۷۳

 

 
آقای فخراله مجیدی
حسابدار
تلفن: ۶۴۵۴۵۴۸۸

 

 
 
آقای مجید ذبیح پور
حسابدار
تلفن: ۶۴۵۴۵۴۷۹

 

 
خانم اکرم حسن زارع
مسئول دفتر انبار مرکزی
تلفن: ۶۴۵۴۵۴۸۷

 

 
آقای محمد سربلند
کارشناس
تلفن: ۶۴۵۴۳۵۱۵

 

 
آقای علی نظری اینی سفلی

تلفن : ۶۴۵۴۳۵۱۵


 

آقای مجتبی شرفی
تکنیسین
تلفن: ۶۴۵۴۳۵۱۵